داریوش محمد خانی

لیسانس و فوق لیسانس عکاسی از دانشگاه هنر.
سابقه تدریس در ۲۱ دانشکده هنری ایران طی ۲۳ سال گذشته.
بر پایی ۳۱ نمایشگاه انفرادی در ایران و خارج از ایران.
شرکت در نمایشگاه جمی و بینالهای ایران و خارجی.
دریافت بیش از ۳۷ جایزه سراسری و بین اللملی.
چاپ سه عنوان کتاب.
ارائه ۱۴ عنوان مقاله در ایران و خارج.
تدوین سیلابسهای دروس عکاسی و هنر در آموزش گاهی کوتاه مدت موسسات و آموزش عالی کشور.
مدرس ویژه نورپردازی پرتره و تبلیغاتی و صنعتی.
عکاس صاحب سبک در عکاسی ریم لایتها و های لایتهای پرتره و طبیعت با شیوه و تفکر شرقی و عرفانی.