پادکست
قسمت نهم پادکست اینترنتی ۱۰ روز با عکاسان
قسمت هشتم پادکست اینترنتی ۱۰ روز با عکاسان
قسمت هفتم پادکست اینترنتی ۱۰ روز با عکاسان
قسمت پنجم پادکست اینترنتی ۱۰ روز با عکاسان