کارگاه روش طرح نویسی برای فروش پروژه های عکاسی

کارگاه " روش طرح نویسی برای فروش پروژه های عکاسی" با حضور داریوش محمدخانی چهارشنبه 21 آذر در سالن شهناز خانه هنرمندان برگزار شد.
داریوش محمدخانی با انتقاد از سیستم آموزشی گفت: دانشگاه های عکاسی باید خود را با بازار کار هماهنگ کنند اما متاسفانه استادان دانشگاه اعتقاد دارند تنها باید هنرپروری و روشنفکر پروری در دانشگاه اتفاق بیفتد و دانشجو بعد از فارغ التحصیلی وارد فضای کار شود.
او درباره ضرورت حامی مالی برای یک هنرمند گفت: تمامی هنرمندان در سطح جهان، حامی مالی دارند و ما باید با حامی مالی در ارتباط باشیم.
محمدخانی در بخش دیگری کارگاه مراحل نوشتن طرح برای پروژه عکاسی را تشریح کرد و نکاتی را برای جذب حامی مالی ارائه داد.
روابط عمومی
تاریخ خبر: 1397/09/22