بررسی ساز و کار تولید معنا در عکس های دفاع مقدس

نشست معرفی پایان نامه مرضیه جولهرزاده با عنوان "بررسی ساز و کار تولید معنا در عکس های دفاع مقدس" در گالری میرمیران برگزار شد.
مرضیه جولهرزاده گفت:جنگ ایران و عراق قابلیت بررسی و پژوهش های فراوانی در ابعاد مختلفی مانند جامعه شناسی٬ نشانه شناسی٬ روان شناسی٬ انسان شناسی و غیره را دارد اما این جنبه ها کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند.
او افزود: از آن جا که جنگ از منظر نشانه شناسی به مثابه فرآیند معنا پردازی در ارتباطات انسانی و در بافتی اجتماعی فرهنگی روی می دهد بسیاری از موضوع های اجتماعی فرهنگی حول محور جنگ قابل بررسی است. مباحثی که در نشانه شناسی مطرح می شود بسیار گسترده است و در این پایان نامه تمرکزم را روی نشانه شناسی اجتماعی تصویر گذاشتم و از امکانات آن به عنوان روشی کارآمد برای بررسی و شناخت چگونگی ساز و کارهای نشانه ها در خدمت تولید معنا و نیز تدوین الگویی منسجم و نظام مند برای استخراج و تفسیر اطلاعات موجود در عکس های دفاع مقدس بهره گرفتم.
این عکاس با اشاره به شیوه کارش گفت: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از شیوه های کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات بهره گرفته ام. عکس های مورد استفاده در این پژوهش را نیز از جلد هشتم جنگ تحمیلی که دربرگیرنده عکس های خرمشهر٬ پیش از انقلاب٬ زمان اشغال و پس از آزادی انتخاب کرده ام.
او در ادامه گفت: نشانه شناسی اجتماعی٬ یک مکتب مشخص در زبان شناسی و نشانه شناسی است که به ابعاد اجتماعی معنا در رسانه های ارتباطی مختلف می پردازد. نشانه شناسی اجتماعی از متنون متنوعی از جمله عکس٬ تبلیغات٬ صفحه روزنامه و فیلم بهره می گیرد تا چگونگی خلق معنا از رهگذر تعاملات پیچیده نشانه شناختی توضیح دهد.


روابط عمومی
تاریخ خبر: 1397/09/22