به سوی نگاه شخصی: مهدی مقیم نژاد یکشنبه 1397/09/18

مهدی مقیم‌نژاد سخنران آخرین برنامه‌ی بخش به سوی نگاه شخصیِ روز پنجم هفتمین دوره همایش ۱۰روز با عکاسان ایران بود.

عکاس: فروغ طاهرخانی

12/9/2018 7:56:34 PM
12/9/2018 7:56:34 PM
12/9/2018 7:56:34 PM
12/9/2018 7:56:34 PM
12/9/2018 7:56:34 PM
12/9/2018 7:56:34 PM
12/9/2018 7:56:34 PM
12/9/2018 7:56:34 PM
12/9/2018 7:56:34 PM
12/9/2018 7:56:34 PM