روش طرح نویسی برای فروش پروژه‌های عکاسی چهارشنبه 1397/09/21

روش طرح نویسی برای فروش پروژه‌های عکاسی عنوان کارگاه روز هشتم بود که داریوش محمدخانی در سالن شهناز برگزار کرد.

عکاس: عاطفه توکلی

رضا ذاکری

12/12/2018 2:18:51 PM
12/12/2018 2:18:52 PM
12/12/2018 2:18:52 PM
12/12/2018 2:18:52 PM
12/12/2018 2:18:52 PM
12/12/2018 2:18:52 PM
12/12/2018 2:18:52 PM
12/12/2018 2:18:52 PM
12/12/2018 2:18:52 PM
12/12/2018 2:18:52 PM
12/12/2018 2:18:52 PM
12/12/2018 2:18:52 PM
12/12/2018 2:18:52 PM
12/12/2018 2:18:52 PM
12/12/2018 2:18:52 PM