بخش دانشگاهی: مهرداد مرادی پنجشنبه 1397/09/22

تاثیرات جنگ تحمیلی بر عکاسی مستند ایران عنوان پایان‌نامه‌ی مهرداد مرادی بود که در گالری میرمیران برگزار شد.

عکاس: نیما توحیدی

12/13/2018 5:33:16 PM
12/13/2018 5:33:16 PM
12/13/2018 5:33:16 PM
12/13/2018 5:33:17 PM
12/13/2018 5:33:17 PM
12/13/2018 5:33:17 PM
12/13/2018 5:33:17 PM
12/13/2018 5:33:17 PM
12/13/2018 5:33:17 PM
12/13/2018 5:33:17 PM
12/13/2018 5:33:17 PM
12/13/2018 5:33:17 PM
12/13/2018 5:33:17 PM