در جست و جوی راهی نو: نورودیزاین و نورومارکتینگ پنجشنبه 1397/09/15

 

در نخستین برنامه از در جست و جوی راهی نو، شادی احمری در سالن شهناز در خصوص نورودیزاین و نورومارکتینگ توضیحاتی داد.

عکاس: رضا ذاکری

12/6/2018 6:54:02 PM
12/6/2018 6:54:02 PM
12/6/2018 6:54:02 PM
12/6/2018 6:54:02 PM
12/6/2018 6:54:02 PM
12/6/2018 6:54:02 PM
12/6/2018 6:54:02 PM
12/6/2018 6:54:02 PM
12/6/2018 6:54:02 PM
12/6/2018 6:54:02 PM
12/6/2018 6:54:02 PM
12/6/2018 6:54:02 PM