به سوی نگاه شخصی: علی زنجانی سه شنبه 1397/09/20

کورش ادیم در نخستین برنامه‌ی روز هفتم، میزبان علی زنجانی بود که در نشستی با علاقمندان به گفت و گو نشست.

عکاس: فروغ طاهرخانی

12/11/2018 3:17:39 PM
12/11/2018 3:17:39 PM
12/11/2018 3:17:39 PM
12/11/2018 3:17:39 PM
12/11/2018 3:17:39 PM
12/11/2018 3:17:39 PM
12/11/2018 3:17:39 PM
12/11/2018 3:17:39 PM