به سوی نگاه شخصی: لیلا صبوری یکشنبه 1397/09/18

لیلا صبوری نخستین مهمان امروز کورش ادیم در بخش به سوی نگاه شخصی بود که کارهایش را برای علاقمندان نمایش داد.

عکاس: رضا ذاکری

12/9/2018 3:35:53 PM
12/9/2018 3:35:53 PM
12/9/2018 3:35:53 PM
12/9/2018 3:35:53 PM
12/9/2018 3:35:53 PM
12/9/2018 3:35:53 PM
12/9/2018 3:35:53 PM
12/9/2018 3:35:53 PM
12/9/2018 3:35:53 PM
12/9/2018 3:35:53 PM
12/9/2018 3:35:53 PM
12/9/2018 3:35:53 PM
12/9/2018 3:35:53 PM