کارگاه بررسی خواص نور و نحوه کنترل هر یک از آن‌ها یکشنبه 1397/09/18

در کارگاه روز پنجم محسن خیرخواه خواص نور را بررسی کرد و نحوه کنترل نورها را به علاقمندان آموزش داد.

عکاس: رضا ذاکری

12/9/2018 1:45:16 PM
12/9/2018 1:45:16 PM
12/9/2018 1:45:16 PM
12/9/2018 1:45:16 PM
12/9/2018 1:45:16 PM
12/9/2018 1:45:16 PM
12/9/2018 1:45:16 PM
12/9/2018 1:45:16 PM
12/9/2018 1:45:16 PM
12/9/2018 1:45:16 PM
12/9/2018 1:45:16 PM
12/9/2018 1:45:16 PM
12/9/2018 1:45:16 PM
12/9/2018 1:45:16 PM
12/9/2018 1:45:16 PM
12/9/2018 1:45:16 PM
12/9/2018 1:45:16 PM
12/9/2018 1:45:16 PM