عکاسی محصول لوازم خانگی یکشنبه 1397/09/18

صالح گورابی نشست «عکاسی محصول لوازم خانگی» را در گالری پاییز برای دوستداران عکاسی تبلیغاتی برگزار کرد.

عکاس: فروغ طاهرخانی

12/9/2018 7:13:14 PM
12/9/2018 7:13:14 PM
12/9/2018 7:13:14 PM
12/9/2018 7:13:14 PM
12/9/2018 7:13:14 PM
12/9/2018 7:13:14 PM
12/9/2018 7:13:14 PM
12/9/2018 7:13:14 PM
12/9/2018 7:13:14 PM
12/9/2018 7:13:14 PM
12/9/2018 7:13:14 PM