فتوژورنالیسم و داستان‌گویی بصری دوشنبه 1397/09/19

فتوژورنالیسم و داستان‌گویی بصری موضوعی بود که ابراهیم حیدری، روح‌الله وحدتی و ابوالفضل نسایی در خصوص آن با علاقمندان صحبت کردند.

عکاس: نیما توحیدی

12/10/2018 6:55:52 PM
12/10/2018 6:55:52 PM
12/10/2018 6:55:52 PM
12/10/2018 6:55:52 PM
12/10/2018 6:55:52 PM
12/10/2018 6:55:52 PM
12/10/2018 6:55:52 PM
12/10/2018 6:55:52 PM
12/10/2018 6:55:52 PM
12/10/2018 6:55:52 PM
12/10/2018 6:55:52 PM
12/10/2018 6:55:52 PM
12/10/2018 6:55:52 PM
12/10/2018 6:55:52 PM
12/10/2018 6:55:52 PM
12/10/2018 6:55:52 PM
12/10/2018 6:55:52 PM
12/10/2018 6:55:52 PM
12/10/2018 6:55:52 PM
12/10/2018 6:55:52 PM