افتتاحیه هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان چهارشنبه 1397/09/14

هفتمین دوره‌ی همایش ده روز با عکاسان ایران، پس از برگزاری مراسم افتتاحیه در خانه‌ی هنرمندان ایران ، آغاز به کار کرد.

عکاسان: رضا ذاکری
فروغ طاهرخانی
نیما توحیدی

12/5/2018 7:35:27 PM
12/5/2018 7:35:27 PM
12/5/2018 7:35:27 PM
12/5/2018 7:35:27 PM
12/5/2018 7:35:27 PM
12/5/2018 7:35:27 PM
12/5/2018 7:35:27 PM
12/5/2018 7:35:27 PM
12/5/2018 7:35:27 PM
12/5/2018 7:35:27 PM
12/5/2018 7:35:27 PM
12/5/2018 7:35:27 PM
12/5/2018 7:35:27 PM
12/5/2018 7:35:27 PM
12/5/2018 7:35:27 PM
12/5/2018 7:35:27 PM
12/5/2018 7:35:27 PM