نشست خبری هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران شنبه 1397/09/10

نشست خبری هفتمین دوره همایش ده روز با عکاسان ایران روز شنبه دهم آذرماه در محل انجمن عکاسان ایران برگزار میگردد.

12/1/2018 11:49:15 AM
12/1/2018 11:49:15 AM
12/1/2018 11:49:15 AM
12/1/2018 11:49:15 AM
12/1/2018 11:49:15 AM
12/1/2018 11:49:15 AM
12/1/2018 11:49:15 AM
12/1/2018 11:49:15 AM
12/1/2018 11:49:15 AM
12/1/2018 11:49:15 AM
12/1/2018 11:49:15 AM
12/1/2018 11:49:15 AM
12/1/2018 11:49:15 AM
12/1/2018 11:49:15 AM